انتشار جهانی کتب و دیگر آثار ارزشمند در آمریکا و اروپا و توزیع جهانی آنها توسط رابط شرکت آمازون

گفتگو با مدیر گروه فرهنگی باقیات در برنامه “زنده باد زندگی”

در گفتگوی مجید صحاف با محسن رحماندوست

توضیحات مدیر گروه فرهنگی باقیات در برنامه زنده باد زندگی از شبکه ۲ در زمینه تسهیلات نشر جهانی آثار فرهنگی هنری ایران

معرفی امکان چاپ کتاب های ایرانی در خارج از کشور و توزیع بین المللی آن در آمازون

برنامه چهل تکه شبکه ۳ سیما به طور کوتاه به معرفی امکان چاپ کتاب های ایرانی در خارج از کشور و توزیع بین المللی آن در آمازون پرداخته است.